Academic mobility platform

STIpot Team

Korotkov

Dmitry Korotkov

STIpot founder
Bukanov

Sergey Bukanov

Director General
Xu

Xenia Korotkova

International Relations
Pavlyukova

Elena Pavlyukova

Customer relations
Maxim

Maxim Bukanov

Web development
Bogorodskaya

Yaroslava Bogorodskaya

Desing